Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR för Patient från april 2018

Allmänt

FunMed bedriver verksamhet inom medicinsk konsultation med inriktning mot funktionsmedicin, en metod att med vetenskaplig grund identifiera, förebygga och behandla underliggande orsaker till ohälsa.

FunMeds verksamhet utförs enligt gällande lagstiftning om patientskadelagen (1996:799), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientlagen (2014:821), patientsäkerhetslagen (2010:659) samt därtill anslutande lagstiftning och förordningar.

Uppdragsort

FunMed utför och levererar sina tjänster i FunMeds lokaler i Göteborg och på Kungsholmen i Stockholm. Konsultationer kan därutöver äga rum via telefon och Skype eller liknande.

Leverans av tjänst

FunMed äger rätt att under avtalstiden byta metod för provtagning och/eller laboratorier.

Vid försening som inte orsakats av FunMed och inte heller kunnat förutses, har FunMed rätt att förlänga tiden för utförande av tjänsten.

Provsvar från laboratorietester överlämnas till patienten i samband med bokad tid för återbesök hos läkare. FunMed kan inte förse patienten med provsvar innan det bokade besöket och har ej möjlighet att mejla några provsvar.

Information till Patienten

Hälsorådgivning som lämnas av FunMed utformas och genomförs i samråd med varje Patient. FunMed lämnar rekommendationer om kosthållning och kosttillskott som utifrån genomförda analyser bedöms främja Patientens hälsa. Patienten ansvarar själv för rekommendations efterkommande.

Journalföring och sekretess

FunMed för journal över genomförda konsultationer, provtagningar och analysresultat. All information om Patientens medicinska konsultationer omfattas av sjukvårdssekretess i enlighet med gällande lagstiftning. Undantag härtill föreligger i de fall FunMed av myndighet blir ålagt att lämna ut hela eller delar av en Patients journal.

FunMed – ansvar (ansvarsförsäkring)

FunMed innehar en ansvars- och patientförsäkring som täcker personskador.

Behandling av personuppgifter

Patienters personuppgifter behandlas enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR) och patientdatalagen.

Patienten är ansvarig för att personuppgifter hänförliga till Patienten är uppdaterade och korrekta. FunMed förbinder sig att behandla angivna personuppgifter i enlighet med GDPR.

Genom godkännande lämnar Patienten sitt samtycke till FunMed att lämnade och upprättade personuppgifter får lagras och bearbetas i register som förs inom ramen för FunMeds verksamhet.

Ersättning för utfört arbete, avbokning m.m.

Priser och avgifter för konsultationer framgår av FunMeds ”Prispolicy och betalning” som finns på FunMeds hemsida.

Kostnader för tolk, laboratorieprov, röntgen, analyskostnader, instrumenthyra, intygs- eller remiss-skrivning, eller andra speciella kostnader äger FunMed rätt att fakturera särskilt.

Betalning ska ske inom 10 dagar. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % över referensränta. Påminnelseavgifter debiteras separat.

För arbete som utförs utöver överenskommen behandling eller utanför FunMeds lokaler, debiteras ersättning för konsultation och restid med ordinarie timkostnad, för 2018 uppgående till 1 800 konor per timme, exklusive moms.

  • Kostnadsfri avbokning sker senast 48 timmar före besöket.
  • Avbokning mellan 24–48 timmar före besöket debiteras halva priset av besökspriset.
  • Avbokning mindre än 24 timmar innan besökstid debiteras fullt pris av besökspriset

Force Majeure

FunMed har ingen skyldighet att ersätta Patienten för skada eller merkostnader då dessa uppkommit på grund av yttre omständigheter, varöver FunMed ej råder, som förhindrar FunMed att utföra tjänsten (t.ex. strejk, lockout, blockad, krig, naturkatastrofer, olycksfall, akut sjukdom m.m.).

Tvist

Eventuella tvister med anledning av dessa villkor eller avtalet mellan FunMed och Patient avgörs i allmän domstol.