Kopplingen mellan COVID-19 och metabol hälsa

COVID-19 kommer sannolikt över tid att drabba större delen av befolkningen och lär precis som många andra sjukdomar finnas i samhället under en överskådlig framtid. Många är rädda för att bli allvarligt sjuka och det är lätt att i medierna få bilden av att vem som helst, närsomhelst kan bli allvarligt sjuk. Trots att vem som helst absolut kan bli mycket dålig i COVID-19 så är risken långt ifrån jämnt utspridd och vissa grupper (med riskfaktorer) har betydligt högre risk att utveckla en sjukhuskrävande infektion. Givet att de flesta sannolikt kommer att få COVID-19 förr eller senare så är en rimlig taktik att fokusera på att stärka sin egen hälsa och minska risken för att bli en av personerna som utvecklar en allvarlig infektion. Frågan är helt enkelt: Vad kan du göra för att minska din risk att utveckla en allvarlig COVID-19 infektion? 

Metabol hälsa och COVID-19 

Med metabol hälsa menas hur väl din metabolism fungerar, dvs hur väl kroppen kan konvertera den mat du äter till energi. Om än ett brett ämne, så menas med god metabol hälsa oftast att du har ett stabilt blodsocker och att din kropp är känslig för hormonet insulin, dvs att du inte är insulinresistent. Insulinresistens går ofta, men inte alltid, hand i hand med övervikt och högt blodtryck och leder i längden hos många till diabetes typ 2. Väldigt mycket pekar nu på att insulinresistens, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom är starka riskfaktorer för att utveckla en sjukhuskrävande COVID-infektion. Det är dock viktigt att påpeka att det än inte finns helt konklusiva resultat då COVID-19 inte funnits så länge än. Den forskning som gjorts, tillsammans med kliniska observationer från sjukvårdspersonal, pekar dock tydligt på att insulinresistens och övervikt är starka riskfaktorer för att drabbas hårdare. Här är det dock viktigt att skilja på risken att få COVID-19 och risken att bli såpass sjuk att det krävs sjukhusvård. Låt oss titta närmare på kring forskningen på COVID-19 och metabol hälsa.  

Nedan följer länkar till och slutsatser från studier gjorda på COVID-19, metabol hälsa och övervikt: 

En Italiensk studie på 355 corona-dödsfall visade även att 35,5% procent av de som avled hade diabetes, varav en överväldigande majoritet diabetes typ 2. 

Forskningen kan ännu inte dra några säkra slutsatser men den tidiga datan talar mycket starkt för att insulinresistens, diabetes och övervikt är viktiga riskfaktorer relaterade till hur allvarlig en COVID-infektion blir. Det finns därför inget bättre tillfälle än nu att ta tag i denna typ av problem och att förbättra sin metabola hälsa märkbart går snabbare än vad många tror.  

Tre enkla sätt att förbättra din metabola hälsa  

  1. Få nog med sömn. Dålig sömn leder både till ökad hunger och sämre blodsockerkontroll. Utöver detta så är sömnen nödvändig för immunförsvaret ska fungera.  
  2. Ät mindre kolhydrater. Om än fortfarande omtvistat i vissa delar av den vetenskapliga världen så är det dock tydligt både kliniskt och i studier att en lågkolhydratkost är ett effektivt sätt för många att gå ner i vikt. Det är inte det ända sättet att gå ner i vikt men en lågkolhydratkost är ett bra sätt att göra det utan att “svälta sig själv” och ger därför bra förutsättningar att lyckas i längden. Det går också för många relativt fort. 
  3. Utför någon form av fysisk aktivitet varje dag. Behöver inte vara mycket men att t.ex. gå i 15-20 min räcker långt. Poängen är inte att bränna massor av kalorier utan att “sätta igång” fysiologiska processer i kroppen kopplade till träning. Med detta menas helt enkelt att det händer massa andra bra saker i kroppen än att du bränner kalorier när du rör på dig. Detta kommer att göra det lättare att äta bättre, kommer att göra dig gladare och kommer att förbättra din sömn vilket ger dig bra förutsättningar att förbättra din metabola hälsa.  

COVID-19 och näringsstatus 

Det finns tidig data som tyder på att zink och vitamin D eventuellt kan spela en roll i att motverka COVID. Studier gjorda på zink visar egentligen bara att zinktillskott kan förbättra prognosen hos personer med COVID som redan sjukhusvårdas och det är oklart hur zinkstatus innan infektion påverkar risken att utveckla utveckla en allvarlig infektion. Framtida studier kommer förhoppningsvis att klargöra detta. Det är dock rent mekanistiskt troligt att en god zinkstatus påverkar då zink på flera sätt är kopplat till immunförsvaret. Studier gjorda på COVID och vitamin D visar också att en god vitamin D-status sannolikt minskar risken för allvarliga infektioner och att brist sannolikt ökar risken för att bli riktigt dålig i sjukdomen markant. Studierna tyder på att vitamin D-nivåer över 75 nmol/l medför betydligt lägre risk för allvarliga komplikationer än nivåer under 50 nmol/l – var den optimala nivån ligger är fortfarande oklart. Det finns sannolikt inget värde i att trycka i sig mycket höga doser men att supplementera inom rimliga gränser kan vara en bra ide då vitamin D-brist är vanligt (framförallt i Sverige).  

Slutsats 

Din grundhälsa, och framförallt din metabola hälsa, påverkar sannolikt hur allvarlig en COVID-infektion blir. Genom att förbättra din underliggande hälsa så kan du också troligtvis minska risken att utveckla en allvarlig infektion. Även utan COVID i bilden så finns det oerhört starka argument för att optimera din metabola hälsa då det är en grundbult i kroppen som måste fungera. Det finns mycket du kan göra på egen hand men om du vill ha professionell hjälp och vägledning av legitimerade läkare så kan du alltid vända dig till FunMed.  

Övriga källor

  • Onder, G., Rezza, G. and Brusaferro, S., 2020. Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in ItalyJAMA,. 
  • Grant, W., Lahore, H., McDonnell, S., Baggerly, C., French, C., Aliano, J. and Bhattoa, H., 2020. Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths. Nutrients, 12(4), p.988.
  • Derwand, R. and Scholz, M., 2020. Does zinc supplementation enhance the clinical efficacy of chloroquine/hydroxychloroquine to win today’s battle against COVID-19. Medical Hypotheses, 142, p.109815. 

Läs mer

Till höger hittar du intressanta länkar för dig som redan är eller överväger att bli patient.