Personuppgifter är information kopplad till dig

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en patientrelation inleds och ett avtal ingås eller i övrigt samband med en patientrelation.

Vi skyddar din integritet

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Dina personuppgifter lagras i ett elektroniskt och manuellt journalsystem, e-post och vissa uppgifter i läkares mobiltelefon (namn, e-postadress och telenr).

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att förebygga, behandla och forska runt ohälsa. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en patientrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en patientrelation.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn och personnummer, adress, tele, e-post och hälsouppgifter. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen. Vi följer lagen enligt Patientjournallagen (1985:562).

Vi kan även använda dina uppgifter i samband med provtagningar för analys hos våra samarbetspartners.

Cookies (Kakor)

Vår webbsida använder sig av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies är små textfiler som läggs på din dator eller mobiltelefon när du använder vår webbsida. Webbplatsen använder Google Analytics som använder JavaScript och cookies. Syftet är att få en bild av hur besökarna använder webbplatsen och för att erhålla statistik. Informationen som ges via Google Analytics är anonymiserad.

Våra cookies hjälper oss att: – Göra att webbsidan fungerar som du förväntar dig – Sparar dina inställningar från ena besöket till nästa – Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan – Ge dig relevant information – Samla in anonym statistik i syfte att förbättra webbsidans prestanda och funktionalitet

Vi använder inte cookies till att: – Spara någon som helst personlig information om dig utan ditt samtycke – Samla in någon som helst känslig information – Skicka vidare personlig information till tredje part

Tillåtelse att använda cookies Om inställningarna i den webbläsare du använder för att besöka vår webbsida är inställd på ett sådant sätt att de tillåter cookies tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbsida.

Stänga av cookies Cookies går att radera eller helt stängas av om så önskas. Vi kan dock inte garantera att webbsidan då fungerar tillfredsställande. Dessa kan stängas av genom att anpassa din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur detta görs varierar något mellan olika webbläsare och versioner av webbläsare men finns beskrivet om du söker i din specifika webbläsares hjälpsida.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) och till dataportabilitet. Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Rätt att begära ut registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som vi behandlar. Du kan också begära att uppgifter ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Vårdnadshavare ansvarar för att meddela oss om eventuella ändringar för sitt barn när det uppkommer. För en begäran om registerutdrag eller att få dina uppgifter ändrade eller raderade kontakta FunMed via e-post.

Allmänt

Funmed Kommanditbolag agerar vårdgivare med anställda eller inhyrda läkare, sjuksköterskor och hälsocoacher. Funmed bedriver verksamhet inom medicinsk konsultation med inriktning mot funktionsmedicin, en metod för att på vetenskaplig grund identifiera och förebygga de underliggande orsakerna till ohälsa.

Funmeds verksamhet utförs enligt gällande lagstiftning om patientskadelagen (1996:799), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientlagen (2014:821), patientsäkerhetslagen (2010:659) samt därtill anslutande lagstiftning och förordningar.

Uppdragsort

Funmed utför och levererar sina tjänster i Funmeds lokaler i Göteborg, Stockholm, Halmstad, Varberg och Malmö. Konsultationer kan därutöver äga rum via telefon, Zoom, Skype eller liknande.

Information till patienten test

Hälsorådgivning som lämnas av Funmeds läkare, sjuksköterskor eller hälsocoacher utformas och genomförs i samråd med varje Patient. Funmed lämnar, i samråd med Patienten, rekommendationer om att under en begränsad tid använda en viss kosthållning och kosttillskott som är rimlig utifrån genomförda analyser och  bedöms främja Patientens hälsa. Patienten ansvarar själv för rekommendations efterkommande. Det åvilar Patienten att i förekommande fall kontakta sina övriga vårdgivare och stämma av hur de råd man får på Funmed kan påverka eventuella andra behandlingar och medföra risker med tex pågående medicinering.

Journalföring och sekretess

Funmed för journal över genomförda konsultationer, provtagningar och analysresultat. All information om Patientens medicinska konsultationer omfattas av sjukvårdssekretess i enlighet med gällande lagstiftning. Undantag härtill föreligger i de fall Funmed av myndighet blir ålagt att lämna ut hela eller delar av en Patients journal.

Funmed - Ansvar (Ansvarsförsäkring)

FunMed som vårdgivare innehar en ansvars- och patientförsäkring som täcker personskador.

Behandling av personuppgifter

Patienters personuppgifter behandlas enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR) och patientdatalagen.

Patienten är ansvarig för att personuppgifter hänförliga till Patienten är uppdaterade och korrekta. Funmed förbinder sig att behandla angivna personuppgifter i enlighet med GDPR.

Genom godkännande lämnar Patienten sitt samtycke till Funmeds vårpersonal att lämnade och upprättade personuppgifter får lagras och bearbetas i register som förs inom ramen för Funmeds verksamhet.

Ersättning för utfört arbete, avbokning, m.m.

Priser och avgifter för konsultationer framgår av Funmeds ”Prispolicy och betalning” som finns på Funmeds hemsida.

Kostnader för tolk, laboratorieprov, röntgen, analyskostnader, instrumenthyra, intygs- eller remiss-skrivning, eller andra speciella kostnader äger Funmed rätt att fakturera särskilt.

Betalning ska ske inom 10 dagar. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % över referensränta. Påminnelseavgifter debiteras separat.

För arbete som utförs utöver överenskommen behandling eller utanför Funmeds lokaler, debiteras ersättning för konsultation och restid med ordinarie timkostnad, för 2020/2021 uppgående till 2400 konor per timme, exklusive moms.

  • Kostnadsfri avbokning sker senast 72 timmar före besöket.

  • Avbokning mellan 24–72 timmar före besöket debiteras halva priset av besökspriset.

  • Avbokning mindre än 24 timmar innan besökstid debiteras fullt pris av besökspriset

Force Majeure

Funmed har ingen skyldighet att ersätta Patienten för skada eller merkostnader då dessa uppkommit på grund av yttre omständigheter, varöver Funmed ej råder, som förhindrar Funmed att utföra tjänsten (t.ex. strejk, lockout, blockad, krig, naturkatastrofer, olycksfall, akut sjukdom m.m.).

Tvist

Eventuella tvister med anledning av dessa villkor eller avtalet mellan Funmed och Patient avgörs i allmän domstol.